Združenje

Med razmišljanjem kako začeti s predstavitvijo Združenja ekoloških kmetov »Zdravo življenje« -ZEKZŽ sem spoznal , da je to priložnost, da nekaj besed enemu od pobudnikov ustanovitve in strokovnemu tajniku ZEKZŽ, zdaj že pokojnemu inž. Antonu Demojzesu. V zadnjem desetletju prejšnjega tisočletja je s svojim prepričanjem in privrženostjo ideji sonaravnega ekološkega načina kmetovanja, mišljenja in nenazadnje tudi življenja v sožitju z naravo povezal skupaj precejšno skupino privržencev takega načina tistih, ki se zavzemajo za do narave bolj prijazen odnos, kot ga v večini kažemo danes.

Združenje je bilo ustanovljeno v marcu 1999 in danes povezuje skoraj 100 članov od katerih jih je večina vključena v kontrolo ekološkega kmetovanja. Večina članov ima certifikat ekološke kmetije in 8 jih uporablja znamko BIODAR. Kmetije, ki so povezane v ZEKZŽ se nahajajo na širšem območju osrednje Slovenije - od vznožja Kamniških Alp, Tuhinjske doline, Domžal, Črnega grabna, preko Moravč, Litije in Zasavja. Nekaj članov je tudi iz ostalih predelov Slovenije. Območje je precej hribovito, teren razgiban, s precejšnim nagibom, ponekod tudi strm tako da so kmetije povečini usmerjene v živinorejo. Prevladuje sicer govedoreja, vendar se je v zadnjem času močno razširila reja drobnice in konjereja. V manjšem obsegu sorazmerno z naravnimi danostmi se ekološki kmetje ukvarjajo tudi s pridelavo žit, vrtnarstvom, ter različnimi dopolnilnimi dejavnostmi kot je sušenje sadja, izdelava izdelkov domače obrti, semenarstvo in drevesničarstvo. Ekološko vzgojene sadike sadnega drevja jablan, hrušk, češenj in breskev pod blagovno znamko BIODAR lahko dobite na kmetiji Tomaževc v Žvaruljah, suho sadje polnega okusa in arome pa na kmetiji Čajževih na Sv. Trojici pri Domžalah, na kmetiji Petkovih v Tunjicah in še kje…

Delovanje združenja je usmerjeno na več segmentov od katerih sta najpomembnejša področje organizacije izobraževanja članov, promocija ekološko pridelave hrane, ekoloških kmetij in ekološkega kmetijstva med potrošniki, pomoč pri trženju ekološko proizvedenih živil in izdelkov. Poseben poudarek je dan na svetovanje pri preusmeritvi v ekološko kmetovanje in v zadnjem času tudi na prilagoditev reje živali etološkim potrebam. Želimo si, da bi vsi naši člani čimprej prilagodili objekte za rejo živine in zagotovili živalim ustrezne pogoje bivanja. V ta namen deluje v okviru združenja strokovni odbor v katerega so vključeni tudi zunanji sodelavci.

V letošnjem letu poteka v sodelovanju z občinami Lukovica, Domžale in Kamnik projekt z naslovom »Možnosti trženja ekoloških živil na domžalsko- kamniškem območju » v okviru katerega je predvidena postavitev ekološke tržnice na kateri bo možno prodajati tudi živila živalskega izvora. Seveda pa ta oblika neposredne prodaje na tržnicah mnogim kmetom iz različnih razlogov ne ustreza, tako da se iščejo tudi druge tržne poti in možnosti plasiranja ekoloških pridelkov do končnih porabnikov. Glede na bližino večjih mest je smiselno pozornost usmeriti na vse tiste potrošnike, ki sedaj ob nedeljah kupujejo pri »najboljšem sosedu » ter jih privabiti na naše kmetije. To bo pomenilo, da bomo poleg osnovnih pridelkov kupcem prodali še marsikatero drugo dobrino, ki je sicer ne bi, ljudje se bodo lahko naužili lepot slovenskega podeželja konec koncev pa bo mogoče še kakšna trgovka imela nedeljo prosto kar bo prispevalo k splošnemu narodovemu blagru.

Kot sem že omenil je glavna dejavnost članov združenja živinoreja in temu primerno predstavlja največji problem trženje ekološko prirejenega mesa. Mesno predelovalna industrija na tem področju pa zaenkrat ni pripravljena prevzeti poslovnega tveganja v zvezi s trženjem tega mesa. S tem v zvezi potekajo tudi razgovori z Mlekarsko zadrugo Prevoje o investiranju v manjši mesno predelovalni obrat skupaj s klavnico, ki bi bil prvenstveno usmerjen v klanje in predelavo ekološko prirejene živine.

Promocija ekološkega kmetijstva se bo tudi letos odvijala na vseh večjih lokalnih prireditvah od spomladanskega in jesenskega kmetijskega sejma v Komendi, Mihaelovega sejma v Mengšu, Hitovega sejmarjenja v Domžalah, prisotni bomo tudi na Peregrinovem sejmu v Lukovici, na prireditvi od Litije do Čateža ter prednovoletnih prireditvah v Domžalah in Kamniku. Nekatere kmetije se bodo predstavile tudi na Kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni in sejmu Narava-zdravje v Ljubljani.

Kljub temu, da se v ekološkem kmetijstvu stvari iz leta v leto premikajo na bolje se zavedamo, da smo še precej na začetku in da je pred nami še ogromno dela. Združenje bo tako uspešno kot bodo uspešni in delovni njegovi člani.. To naj bo tudi vabilo vsem članom in ostalim, ki želijo sodelovati pri razvoju združenja k še večji angažiranosti tako da bomo ideje in zamisli , ki jih imamo tudi uresničili.

Združenje ima sedež na Kmetijsko gozdarskem zavodu v Ljubljani, izpostava Lukovica, Stari trg 1, pp 13, Tel.: 01/72-35-116. Uradne ure. vsako sredo od 10.00-12.00

Tomaž Močnik, ekološki kmet, Lukovica